Parmská charta

 

Preambula

                Tento dokument podporuje a nadväzuje na základné Lundské zásady.

                Skupina národných zástupcov (national Representative Group, NRG) poverených národnými autoritami pre kultúru v Európskej únii sa zišla v Parme 19. novembra 2003 a schválila nasledujúce predpoklady a články, ktoré spolu tvoria tento dokument. Musí byť mienený ako vyvíjajúci sa dokument, ktorý integruje iné iniciatívy, akou je Bruselský rámec pre kvalitu, a je otvorený voči vylepšeniam, kým sa úplne nevyhovie tu predloženým potrebám. Jeho implementácia sa bude realizovať v rámci priestoru vytvorenom Lundským akčným plánom, pravidelnými stretnutiami Skupiny národných zástupcov, operatívne podporovaný európskou sieťou Minerva.

                Obrovské bohatstvo kultúrneho a vedeckého dedičstva v Európe vyžaduje, aby sa venovala pozornosť jeho uchovávaniu a zhodnocovaniu. Pokrok informačnej spoločnosti a rozšírenie nových informačných a komunikačných technológií ovplyvňujú politiku členských štátov ohľadom ich iniciatív v oblasti kultúrneho a vedeckého dedičstva.

                Digitalizácia je základným krokom, ktorý by mali európske kultúrne inštitúcie urobiť, s cieľom uchovávať a zhodnocovať európske kolektívne kultúrne dedičstvo, ochraňovať kultúrnu rôznorodosť, poskytovať lepší prístup občanov k tomuto dedičstvu, zvyšovať vzdelávanie a turistiku a prispievať k rozvoju nového digitálneho obsahu a služieb. Aby boli takéto iniciatívy skutočne úspešné, hospodárne a trvalo udržateľné, identifikovali sa nasledujúce potreby:

            • existuje silná potreba politických a inštitucionálnych stratégií a ich harmonizácie, vrátane potreby lepšieho informovania o tom, čo sa deje v iných krajinách (a v rámci krajín) na politickej, programovej a projektovej úrovni;

                sú potrebné smernice a príklady najlepšej praxe, aby sa zefektívnili náklady a zvýšila kvalita digitalizačných iniciatív;

                • je potrebné presadzovať využívanie štandardov, ktoré podporujú interoperabilitu, aby sa zlepšil prístup k digitalizovaným zdrojom v Európe;

                je potrebné vytvoriť centrálny bod, aby bolo možné podieľať sa na skutočnej európskej koordinácii národných politík digitalizácie kultúrneho obsahu;

                nové pristupujúce krajiny môžu ťažiť zo skúseností súčasných európskych krajín, aby mohli spolupracovať na existujúcich spoločných prednostiach, využívať spoločne viac príležitostí, identifikovať nedostatky, aby bolo možné formovať program výskumu.

 

Vezmúc do úvahy vyššie uvedené predpoklady, Skupina národných zástupcov sa zaväzuje realizovať ciele tak, ako sú opísané v nasledujúcich článkoch:

 

 

Článok 1 – Inteligentné využitie nových technológií

Skupina národných zástupcov bude podporovať kultúrne inštitúcie v Európe v ich práci smerom k rozsiahlemu šíreniu kultúry a vedomostí prostredníctvom vhodného využitia nových technológií, so špeciálnym poukázaním na Internet a Web.

 

 

Článok 2 – Prístupnosť

Skupina národných zástupcov uznáva, že prístupnosť je základnou záležitosťou pre všetkých občanov, bez ohľadu na vek alebo úroveň technických znalostí. Špeciálne sa dáva prednosť znevýhodneným a hendikepovaným ľuďom. Z tohto dôvodu sa budú do predpisov a odporúčaní presadzovaných Skupinou integrovať požiadavky na prístupnosť vo všetkých ohľadoch. Takéto požiadavky sa budú vyvíjať v kontexte medzinárodných noriem pre prístupnosť, akými sú odporúčnia World Wide Web konzorcia a iné.

 

 

Článok 3 - Kvalita

Skupina národných zástupcov bude dbať na implementáciu štandardov pre vysokú kvalitu do webových aplikácií v oblasti vedy a kultúry. Bude rozširovať a presadzovať výsledný nadobudnuté v rámci projektu Minerva a podporovať akcie na zvýšenie povedomia verejnosti a školenia.

 

Článok 4 –Práva na ochranu súkromia a duševného vlastníctva

Skupina národných zástupcov uznáva dôležitosť rovnováhy medzi právom prístupu k vedeckému a kultúrnemu dedičstvu a potrebou rešpektovať práva ochrany duševného vlastníctva a súkromia jednotlivca. Z tohto dôvodu bude presadzovať všetky dostupné technické a právne inštrumenty na zlepšenie prístupnosti a na prekonanie legislatívnych a normatívnych prekážok. Bude presadzovať dialóg medzi kultúrnym a vedeckým sektorom, expertmi na duševné práva, spoločnosťami implementujúcimi manažérstvo digitálnych práv (DRM) a priemyselnými odvetviami zaoberajúcimi sa obsahom (Content Industries).

 

 

Článok 5 – Interoperabilita a štandardy

Skupina národných zástupcov za zaväzuje, že bude zabezpečovať, aby všetci občania mohli ľahko nájsť obsahy, ktoré vyhovujú ich potrebám. Z tohto dôvodu bude presadzovať prijatie technických predpisov a otvorených štandardov, čím sa umožní budovanie e-služieb, ktoré napomáhajú integrovanému a komplexnému pohľadu na vedecké a kultúrne dedičstvo Európy.

 

 

Článok 6 – Inventáre a mnohojazyčnosť

Skupina národných zástupcov uznáva, že poznanie existujúcich úložísk a dostupných zdrojov a pozorné monitorovanie nového vývoja v tomto sektore sú nevyhnutnými predpokladmi k realizácii služieb európskym občanom. Cieľom takýchto služieb je sprístupnenie digitálnych zdrojov zaujímavých z vedeckého alebo kultúrneho hľadiska. Okrem poznania úložísk a digitálnych zdrojov je navyše podstatné, aby sa definovala trvalo udržateľná technická infraštruktúra, koordinovaná na európskej úrovni, na objavovanie týchto zdrojov a ich sprístupnenie v mnohojazyčnom prostredí. Skupina národných zástupcov sa zaväzuje, že bude prispievať k podpore týchto priorít.

 

 

Článok 7 – Meranie a porovnávanie ukazovateľov (benchmarking)

Skupina národných zástupcov uznáva dôležitú hodnotu týchto činností, konkrétne z pohľadu nasledujúcich cieľov:

zlepšenie vedomosti o iných;

monitorovať pokrok, takisto aj výskyt prekážok, na základe analýzy diania v iných krajinách;

podpora účasti kultúrnych inštitúcií, ich stimulácia, aby sa prezentovali a aby prezentovali ich politiku, programy a projekty.

Skupina národných zástupcov z tohto dôvodu presadzuje kampane na zber údajov v každej zo zúčastnených krajín a podporuje publikovanie pravidelných správ o výsledkoch a analýzu zozbieraných údajov. Prostredníctvom siete Minerva je online dostupný nástroj na vypĺňanie porovnávacích dotazníkov, spolu s aktuálnymi štatistikami podľa vyplnených dotazníkov.

 

 

Článok 8 – Spolupráca na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni

Budú sa hľadať spôsoby spolupráce s národnými, európskymi a medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú uchovávaním a zveľaďovaním kultúrneho a vedeckého dedičstva. Skupina národných zástupcov sa konkrétne zaväzuje, že zabezpečí:

aby národné inštitúcie nominovali expertov trvalo spolupracujúcich s existujúcimi pracovnými skupinami;

aby členské štáty považovali Skupinu národných zástupcov a sieť Minerva za referenčný bod s vyhliadkou rastu a priebežnej obnovy. Skupina národných zástupcov bude pracovať tak, aby posilnila spoluprácu medzi národnými a európskymi programami, s cieľom optimalizovať využívanie finančných zdrojov, vymieňať si dobré praktické skúsenosti a presadzovať nové spoločné iniciatívy. Skupina národných zástupcov konkrétne žiada Európsku komisiu:

aby udržovala podporu Skupiny národných zástupcov a siete Minerva, kým sa nepokryjú všetky potreby vyjadrené v tejto Charte,

aby sa odvolávala na činnosť Skupiny národných zástupcov pri definovaní a implementácii jej programov na podporu európskej kultúry.

 

 

Článok 9 – Rozšírenie

Skupina národných zástupcov, podporená sieťou Minerva, je otvorenou komunitou. Rozvinie sa dvojcestný prístup k rozšíreniu o nové krajiny a o nové oblasti občianskej spoločnosti. Vzhľadom na špecifické medzinárodné zmluvy uzavreté Európskou úniou bude konkrétnou prioritou rozšírenie o nasledujúce krajiny: novo pristupujúce krajiny, Rusko, Izrael a krajiny Stredomoria, USA a Kanada. Sieť je v každom prípade otvorená všetkým krajinám prejavujúcim záujem. Vytvoria sa aj konkrétne vzťahy s nasledujúcimi sektormi, na základe špecifických dohôd o spolupráci:

sektor súkromného podnikania a priemyslu, hlavne organizácie zaoberajúce sa softvérom, médiami, obsahovým priemyslom a ochranou duševných práv;

turistický sektor;

vzdelávací sektor;

• výskumný a akademický sektor.

 

 

Článok 10 – Budujeme budúcnosť spoločne: v popredí znalostnej spoločnosti

Vznikajúce on-line kultúrne portály predstavujú veľmi dôležitú zložku rozvoja inkluzívnej informačnej spoločnosti. Takéto portály sa musia stavať na pevnom základe vysoko kvalitných, interoperabilných webových sídiel pre sektor kultúry, vyvinutých tak, aby vyhovovali potrebám európskych občanov. Na splnenie spoločného cieľa implementovať trvalo udržateľné služby v záujme verejnosti je potrebné veľké množstvo rôznych účastníkov s rôznymi znalosťami, záujmami a ekonomickými zdrojmi. Takéto implementácie by sa mali uskutočňovať v rámci spojeného a koordinovaného prístupu všetkých domén súvisiacich s dedičstvom. Skupina národných zástupcov bude v tomto procese zohrávať vedúcu / hlavnú úlohu tak, že bude presadzovať a podporovať iniciatívy, ktorých cieľom je:

presadzovať spoluprácu medzi národnými a regionálnymi službami,

podporovať prijatie úspešných modelov v iných krajinách a regiónoch,

rozvíjať eSlužby pre kultúru, ktoré vyhovujú potrebám učiacich sa, turistov a občanov, rovnako aj kultúrne a tvorivé priemysly,

implementovať transeurópske kultúrne a vedecké portály, založené na distribuovaných systémoch.

 

Východiská

Politické východiská

Nasledujúce akcie sa považujú za veľmi dôležité pri vytvorení predpokladu na úspech Charty:

Strategické pozadie

Vo svetle potrieb a európske politického vývoja zobrazeného vyššie sa vykonali nasledujúce akcie:

Súbor týchto opatrení predstavuje základné zázemie pre túto Chartu, ktorej cieľom bude presadzovať a podporovať zásady, za ktorými stoja Národní zástupcovia a sieť Minerva.

Najnovšie dianie

Následné Predsedníctva, skupina NRG, Minerva a Komisia už urobili niekoľko dôležitých krokov.
S osobitných ohľadom k téme Kvalita, táto Charta uznáva a odkazuje na nasledujúce dosiahnuté výsledky:

Čo sa týka témy Dobré postupy a výmena poznatkov, táto Charta uznáva a odkazuje na nasledujúce dosiahnuté výsledky:

Národní zástupcovia

Belgicko: Isabelle Dujacquier – Ministerstvo kultúry francúzskej komunity
Debbie Esmans – Ministerstvo kultúry flámskej komunity

Dánsko: Christian Ertmann-Christiansen – Agentúra pre kultúrne dedičstvo

Fínsko: Vesa Hongisto – Národná rada pre historické pamiatky

Francúzsko : Jean-Pierre Dalbera – Ministerstvo kultúry a komunikácie

Grécko: Theodore Papatheodorou - Univerzita v Patras, HPCLAB

Holandsko: Marius Snyders – Ministerstvo kultúry

Írsko: Anne Grady – Národné múzeum Írska

Luxembursko: Frank Guy – Ministerstvo kultúry, vyššieho vzdelávania a výskumu

Nemecko: Monika Hagedorn-Saupe – Ústav pre múzejné umenie
Gerald Maier – Zemská sprásva archívov v Badene - Württemberg

Portugalsko: Lidia Jacob – Ministerstvo kultúry

Rakúsko: Hans Petschar – Rakúska národná knižnica

Španielsko: Ana Álvarez Lacambra - RED.ES (v mene Ministerstva vedy a techniky)

Švédsko: Borje Justrell – Národný archív

Taliansko: Rossella Caffo – Ministerstvo kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít

Veľká Británia: David Dawson – Resource: Rada múzeí, archívov a knižníc

 

English