Lundský akčný plán

Akčný plán koordinácie digitalizačných programov a politík

Oblasť 1: Zlepšenie politík a programov prostredníctvom spolupráce a porovnania ukazovateľov (benchmarking)

Akcia 1a: Národné webové sídla pre politiky a programy

Akcia 1b: Prijatie rámca porovnania ukazovateľov (benchmarking) pre politiky a programy

Akcia 1c: Vývoj indikátorov a zber opatrení

Action 1d: Podpora koordinačných aktivít

Oblasť 2: Objavovanie digitalizovaných zdrojov

Akcia 2a: Národné inventáre

Akcia 2b: Objavovanie digitalizovaného obsahu

Oblasť 3: Presadzovanie dobrých postupov

Akcia 3a: Smernice a príklady dobrých postupov

Akcia 3b: Kompetenčné centrá

Oblasť 4: Obsahový rámec

Akcia 4a: Akčný plán spolupráce pri prístupe ku kvalitnému európskemu digitalizovanému obsahu

Akcia 4b: Trvalo udržateľný prístup k obsahu

 

Iné jazyky