DIGITISATION COMPETENCE CENTRE

FORM FOR NOMINATION

This is the form for the nomination of a competence centre in digitisation.

Please, send a form for each different competence centre.

Each competence centre can be “nominated” for more than one area.

 

Send the form/forms to the attention of Maria Teresa Natale by e-mail to minerva2@beniculturali.it orf by fax to +390667232499.

 

The form will be submitted to the National representative for approval.

 

English must be used.

 

NAME AND ACRONYM OF THE COMPETENCE CENTRE:

 

------------------------------------------------------------------------

 

URL:

------------------------------------------------------------------------

 

AREAS for nominations of the 'competence centre'

 

q       Consulting, collection management, metadata ontology

q       Digitisation of art objects

q       Digitisation of books

q       Digitisation of film

q       Digitisation of manuscripts

q       Digitisation of museum collections

q       Digitisation of newspapers

q       Digitisation of photographic objects

q       Digitisation of public archives

q       Digitisation of sound

q       Digitisation of TV and radio

q       Multimedia

q       3D-environment

q       Virtual exhibitions

q       Other _____________________________________ (please, specify)

 

 

 

 

RESPONSIBLE BODY AND/OR ANY SPECIFIC

CO-ORDINATING BODY/MECHANISM/INSTITUTION

 

Name of the institution: .........................................................................

 

English name of the institution:  ............................................................

 

Acronym of the institution: ....................................................................

 

Mailing address:....................................................................................

 

Country: ...............................................................................................

 

Tel.:.......................................................................................................

 

Fax:.......................................................................................................

 

e-mail:..................................................................................................

 

URL:......................................................................................................

 

Type of institution: National             Governmental         Regional

             Other   Specify ........................................................................

 

Sector: Archive  Library Museum Foundation

            Other   Specify ........................................................................

 

Legal status: Public  Private    No profit

 

Description of the institution (max 200 characters):

 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

 

 

CONTACT PERSON OF THE COMPETENCE CENTRE

 

Name: .................. Surname: ....................

 

Gender:   M            F

 

Title: ......................................................................................................

 

Institution: ............................................................................................

Mailing address: ...................................................................................

 

Country: ...............................................................................................

 

Tel.: ......................................................................................................

 

Fax: ......................................................................................................

 

e-mail: .................................................................................................

 

Contact languages: ...................................................................

 

 

SHORT DESCRIPTION OF WHAT THE COMPETENCE CENTRE DOES

 

The main features for what you consider the institution a 'competence centre', with respect to the selected areas ((max 200 characters for each area):

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

I agree this information may be published on Minerva Knowledge Base: http://www.minervaeurope.org

 

Yes No

 

Signature: _____________________

 

Name: ________________________

 

e-mail: ________________________

 

Kompetenčné centrum pre digitalizáciu

Nominačný formulár

Toto je formulár na nomináciu kompetenčného centra pre digitalizáciu.

Odošlite prosím formulár pre každé kompetenčné centrum.

Každé kompetenčné centrum môže byť “nominované” vo viacerých oblstiach.

 

Odošlite formulár(-e) na vedomie p. Marie Teresa Natale e-mailom na adresu minerva2@beniculturali.it alebo faxom na +390667232499.

 

Formulár sa odovzdá Národnému zástupcovi na schválenie.

 

Musíte používať angličtinu.

 

Názov a skratka kompetenčného centra:

 

------------------------------------------------------------------------

 

URL:

------------------------------------------------------------------------

 

Oblasti nominácie 'kompetenčného centra'

 

q       Konzultacie, Manažment zbierok, ontológia metadát

q       Digitalizácia of art objects

q       Digitalizácia kníh

q       Digitalizácia filmu

q       Digitalizácia rukopisov

q       Digitalizácia muzeálnych zbierok

q       Digitalizácia novín

q       Digitalizácia fotografických obektov

q       Digitalizácia verejných archívov

q       Digitalizácia zvuku

q       Digitalizácia TV a rádia

q       Multimédiá

q       3D-prostredie

q       Virtuálne výstavy

q       Iné _____________________________________ (uveďte prosím)

 

 

 

 

Zodpovedný orgán a/alebo akýkoľvek špecifický koordinačný orgán/mechanizmus/inštitúcia

 

Názov inštitúcie:

.........................................................................

 

Názov inštitúcie v angličtine:

............................................................

 

Akronym inštitúcie:

....................................................................

 

Poštová adresa:....................................................................................

 

Krajina: ...............................................................................................

 

Telefón:..................................................................................................

 

Fax:.......................................................................................................

 

e-mail:..................................................................................................

 

URL:......................................................................................................

 

Typ inštitúcie: Národná            Vládna           Regionálna

            Iná - Uveďte ........................................................................

 

Sektor: Archívy  Knižnice Múzeá Nadácia

            Iný - Uveďte ........................................................................

 

Právny status: Verejná  Súkromná    Nezisková

 

Opis inštitúcie (max 200 znakov):

 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

 

 

Kontaktná osoba kompetenčného centra

 

Meno: .................. Priezvisko: ....................

 

Pohlavie:   M          Ž

 

Titul: ......................................................................................................

 

Inštitúcia:

............................................................................................

Poštová adresa: ...................................................................................

 

Krajina: ...............................................................................................

 

Tel.: ......................................................................................................

 

Fax: ......................................................................................................

 

e-mail: .................................................................................................

 

Kontaktné jazyky: ...................................................................

 

 

Krátky opis toho, čo kompetenčné centrum robí

 

Hlavné charakteristiky toho, prečo považujete inštitúciu za'kompetenčné centrum’, s ohľadom na vybrané oblasti ((max 200 znakov pre každú oblasť):

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Súhlasím, že tieto informácie sa môžu zverejniť v báze poznatkov Minerva: http://www.minervaeurope.org

 

Áno Nie

 

Podpis: _____________________

 

Meno: ________________________

 

e-mail: ________________________